Obchodné podmienky a GDPR

PREVÁDZKOVATEĽ:

Shima, s. r. o., IČO: 53784812, DIČ: 2121491020
Názov portálu: Obchodík Mandalka (internetový obchod)
Kontaktný e-mail: info@mandalacentrum.sk
Kontaktné telefónne číslo: 0944 / 199 860
Miesto pre osobný odber: Mandala Devaya - ajurvédske centrum, Poľná 19, 811 08 Bratislava
Prevádzková doba: pracovné dni 10:00 – 19:00 hod.
(termín prevzatia tovaru je potrebné si vopred dohodnúť)
 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Účelom obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej v internetovom obchode www.mandalka.sk ktorého prevádzkovateľom a predávajúcim je Shima, s.r.o., Betliarska 10, Bratislava 851 07, IČO: 53784812, DIČ: 2121491020, IČ DPH: nie je platcom, Zapísaná v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd: Sro, vložka č.: 152664/B.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.mandalka.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.mandalka.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Kupujúcim (Spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.
Príjemcom sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v sekcií informácie o zákazníkovi ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).
Objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.
Položkou sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov resp. násobkom štandardizovanej hmotnostnej miery (1 kg).
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente.
Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. OBJEDNÁVKA - UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Odoslaná Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.
Vizuál, obrázky a bližší popis majú nezáväzný, iba informatívny charakter.
Hmotnosť produktov pre účel zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti.(vážený tovar)
Všetky Objednávky podané prostredníctvom Stránky www.mandalka.sk sú pre Kupujúceho záväzné.
Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie objednávky sa Kupujúcemu automaticky zobrazí na stránke hneď ako potvrdí Objednávku a zároveň Kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom.
Za pracovné hodiny počas pracovných dni je považovaný čas: Pondelok – Piatok 10.00 – 19.00 hod

4. CENA TOVAROV A SLUŽBY

Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH ako aj bez DPH, v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar, s výnimkou vážených tovarov, ceny tovarov sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.
Pri vážených tovaroch je cena stanovená za uvedenú hmotnostnú jednotku (napr. 1 kg). Účtovaná cena je však cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti váženého tovaru.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať:
- v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne
- prevodom na účet
- online platbou prostredníctvom platobných kariet

6. REKLAMÁCIA OBJEDNÁVKY

Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.mandalka.sk, reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru, za rozdiely zistené po prebratí objednávky predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť, reklamácia bude riešená po dohode s kupujúcim

7. ZÁRUČNÁ DOBA

Na tovar je poskytovaná záručná doba uvedená v popise pri danom tovare. Pokiaľ záručná doba nie je uvedená, poskytuje sa štandardná doba podľa platnej legislatívy. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako doklad potrebný pre uplatnenie prípadnej reklamácie. Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka.

8. PRÁVA A POVINNOSTI

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Kupujúceho ich uverejnením na Stránke. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa alebo telefónneho čísla.
Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
Predávajúci nezodpovedá za Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.
Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.
Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCII

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany prevádzkovateľa sa použijú podmienky ochrany osobných údajov (GDPR), ktoré sú uvedené pod týmito obchodnými podmienkami.

10. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.
Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim, dátum dodania si Kupujúci volí pri zadávaní Objednávky.
V prípade dodania Objednávky v rozsahu menej ako 100 % objednaných položiek alebo kusov jednotlivých tovarov, je kupujúcemu zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.
Predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dodanie:
- podľa aktuálnej ponuky dopravcov, uvedené pri každej objednávke
V prípade, že objednávku nebude možné doručiť z dôvodu na strane kupujúceho, je kupujúci povinný sa dohodnúť so zákazníckym centrom na inom termíne doručenia.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
Odstúpenie je potrebné zaslať na adresu: obchodik@mandalka.sk. Následne predávajúci dohodne s kupujúcim spôsob odovzdania tovaru.
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).
Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
 a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).
Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu, osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

12. INFORMAČNÝ NEWSLETTER

Predávajúci si vyhradzuje právo posielať ročne najviac 6x informačný email (Newsletter - odber noviniek) na emailovú adresu Kupujúceho a Kupujúci s tým súhlasí. Predávajúci je však povinný uviesť v Newsletter priamy link na odhlásenie sa z odberu noviniek pre Kupujúceho.
 

Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR).

1. Správca osobných údajov.
Shima, s.r.o., Betliarska 10, Bratislava 851 07, IČO: 53784812, DIČ: 2121491020, IČ DPH: nie je platcom, Zapísaná v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd: Sro, vložka č.: 152664/B je prevádzkovateľom internetového obchodu www.mandalka.sk a správcom Vašich osobných údajov.

2. Aké osobné údaje spracovávame.
A./ Osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Pre uskutočnenie predaja cez internet potrebujeme od Vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (predovšetkým meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Bez týchto údajov by sme Vám nemohli tovar správne doručiť. Vašu emailovú adresu potrebujeme pre doručenie potvrdenia objednávky, daňového dokladu, elektronických produktov či stavu objednávky. Doručenie potvrdenia objednávky zároveň slúži ako potvrdenie kúpnej zmluvy a našich obchodných podmienok. Telefonický kontakt potrebujeme pre prípadné urgentné zmeny v obsahu objednávky, doručenie tovaru kuriérom.
B./ Osobné údaje, ktoré získavame inak než priamo od vás. V rámci propagačných kampaní môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj my a pre účely marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia zmluvy a môžeme ich kombinovať. Vaše osobné údaje nebudú nikdy predané inému subjektu bez Vášho súhlasu, s výnimkou doručovateľským spoločnostiach a platobným bránam, ktoré si určíte pri objednávke.
C./ Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete.
V prípade, ak nám poskytnete údaje tretích osôb, ste povinný o tom informovať danú osobu a zaistiť je súhlasné stanovisko s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.
D./ Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky. Pri každej návšteve www.mandalka.sk môžeme zhromažďovať informácie ako deň a čas prístupu na našu stránku, Vašu IP adresu, informácie o Vašom operačnom systéme či internetovom prehliadači. Správanie sa na našej stránke je z dôvodu Vášho súkromia anonymné, nedokážeme ho priradiť k danému užívateľovi.
E./ Cookies. Pomocou textových súborov dokážeme diferencovať (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym požiadavkám.

3. Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje.
Vaše osobné údaje spracovávame z dôvodu nákupu tovaru alebo služby z našej obchodnej stránky. Taktiež je pre nás dôležitá starostlivosť o zákazníka, aby sme vedeli po zadaní Vašich osobných údajov identifikovať objednávku a overiť zákazníka. Pri vytvorení užívateľského účtu Vám poskytujeme prehľad vo Vašich objednávkach, zjednodušený prístup pri opakovaných nákupoch. Vaše osobné údaje spracovávame aj z dôvodu prípadných marketingových aktivít, napr. informácií o vianočných zľavách.

4. Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch.
Bez osobných údajov by sme nemohli uzavrieť kúpnu zmluvu a zrealizovať predaj tovaru či služieb. Na zasielanie obchodných informácií dávate súhlasné stanovisko pri súhlase s našimi obchodnými podmienkami. Ak nie ste ešte našim zákazníkom, obchodné informácie Vám môžeme poslať iba po predchádzajúcom Vašom súhlase. Súhlas so zasielaním obchodným podmienok môžete kedykoľvek zrušiť vyjadrením prostredníctvom aktuálnej emailovej adresy prevádzkovateľa uvedeného v obchodných podmienkach.

5. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom
Vaše osobné údaje odovzdávame tretím subjektom - dopravcom iba pre účely doručenia tovaru a platobným spoločnostiam. Naša spoločnosť však nemá údaje o platobných kartách, ktorými disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková spoločnosť. V prípade rozosielania obchodných oznámení (e-mailom) môžeme k rozosielaniu využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel. Podľa platnej legislatívy sme tiež povinní odovzdať Vaše osobné údaje orgánom štátnej správy. Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri tretej strany - nášho zmluvného partnera Shoptet.

6. Lehota spracovávania Vašich osobných údajov.
Vaše osobné údaje s udeleným budeme spracovávať po dobu 7 rokov, prípadne do doby oznámenia Vášho nesúhlasu. Takýto nesúhlas môžete vyjadriť prostredníctvom emailového kontaktu uvedeného v Obchodných podmienkach. Osobné údaje, ktoré sa viažu pre riadne poskytnutie služby a splnenia našich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na obdobie podľa platnej právnej legislatívy.

7. Zapezpečenie osobných údajov.
Vaše osobné údaje sú v spolupráci s našim zmluvným partnerom - Shoptet v bezpečí. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie.

8. Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov.
Náš internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov. Nakoľko nezbierame osobné údaje o dátume narodenia, rodnom čísle, číslach identifikačných dokladov, nevieme pri kúpe na diaľku zistiť skutočný vek kupujúceho.

9. Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov.
Máte právo kedykoľvek, prostredníctvom emailovej adresy prevádzkovateľa, požiadať o úpravu, opravu, výmaz, výpis Vašich osobných údajov.

Obchodné podmienky a Podmienky ochrany osobných údajov sú platné od 13.11.2022.